کرم پودر لانژری د پو
گرلن

گرلن

کرم پودر لانژری د پو

  • بافت سبک و ابریشمی
  • مانند پوست دوم حاوی ذرات Bio-Fusion micro-mesh
  • پوشش کامل و ابریشمی
  • مناسب انواع پوست
  • +SPF20 PA
  • شفاف کننده