کرم پودر پقوق د لومیق گرلن
گرلن

گرلن

کرم پودر پقور د لومیر (تنظیم روشنایی)

  • حاوی ترکیبات معدنی
  • پوشش متوسط
  • مناسب انواع پوست
  • +++SPF25 PA
  • آبرسان و مرطوب کننده
  • افزایش درخشندگی پوست